..Between Us..

 

 

ถ้าเธอยังคงบอกเขาอยู่ทุกเรื่องราว

เพียงเพราะ "เธอแคร์เขา"

เรื่องของเรา..

มันจะไม่มีทางเป็นเรื่องของคนสองคนหรอก

 

 

Hikki

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic